Saneringsarbete på Ångrike

Det har under lång tid legat ett stort (ca 1000 stycken) antal träslipers i varierande grad av upplösning på vårt område. Dessa är impregnerade med miljöfarliga ämnen och har varit en oroshärd för oss.

Vi har undersökt hur vi kan få dessa destruerade och har till slut hittat fjärrvärmeverket i Kil som kan ta emot sådana mängder. Efter förhandling fick vi en bra rabatt på avgiften och i Mars och April sände vi ner alla slipers till Kil. Tyvärr är det mycket dyrt att destruera sådant material, så det gjorde ett stort hål i vår kassa.

Nu känner vi oss i alla fall giftfria på Ångrike så det var värt priset.