Reviderade stadgar för Föreningen Ångrike Fryksdalen


Antagna vid Extra föreningsstämma, i Oleby Folkets hus 2002-11-19


Innan dessa reviderade stadgar vinner laga kraft skall frågan om stadgeändring behandlas vid föreningens ordinarie årsstämma 2003


Föreningens ändamål


§ 1.


Föreningen Ångrike Fryksdalen har som ändamål att uppbygga och driva ett upplevelse-centrum med ångdrivna maskiner, som skall levandegöra Fryksdalens historiska industri- och transporttekniska tradition.

Föreningen skall främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan näringsliv, ideella aktörer och skol- och ungdomsverksamhet, samt gränsöverskridande kultur- och turistaktiviteter.


Föreningens säte organisation


§ 2.


Föreningen har sitt säte i Torsby.


Räkenskapsår


§ 3.


Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår.


Medlemskap


§ 4.


Medlemskap i föreningen kan tecknas av envar som erlägger de avgifter som årsstämman fastställer.


Beslutande organ


§ 5.


Årsstämman

Styrelsen


Årsstämma


§ 6.


Årsstämman består av föreningens medlemmar.

Ordinarie årsstämma skall hållas senast den 30 april varje år.

Kallelse till årsstämman skall utsändas senast tio dagar innan stämman.

På ordinarie årsstämma skall följande frågor avhandlas:


Val av ordförande för årsstämman

Val av sekreterare för årsstämman

Val av två justeringsmän för årsstämmans protokoll, tillika rösträknare

Årsstämmans stadgeenliga utlysande

Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Revisorernas berättelse

Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Val av ordförande för kommande verksamhetsår

Val av kassör för kommande verksamhetsår

Val av övriga styrelseledamöter, samt suppleanter för dessa

Val av två revisor och suppleanter för dessa

Val av valberedning

Fastställande av medlemsavgift

Styrelsens och medlemmarnas förslag till årsstämman.

Övriga frågor


Närvarorätt


§ 7.


Närvarorätt vid årsstämman har samtliga medlemmar i föreningen.


Rösträtt


§ 8.


Röstberättigad är endast den medlem som erlagt fastställd medlemsavgift. Varje medlem har en röst.


Föreningens styrelse


§ 9.


Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och fem övriga ledamöter, samt högst fem suppleanter för dessa. Föreningens ordförande väljs på ett år. Styrelsens ledamöter väljs på två år, första gången väljs halva antalet på ett år för att ernå periodisk jämvikt i skifte av mandatperiod.

Styrelsen skall inom sig, senast tre veckor efter årsstämman, utse vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen kan också utse arbetsutskott, och skall i övrigt fördela ansvaret för föreningsarbetet på lämpligt sätt.

Styrelsen äger rätt att fatta beslut då minst två tredjedelar av antalet ledamöter är närvarande.


Föreningens ordförande


§ 10.


Föreningens ordförande leder styrelsens arbete, kallar till styrelsesammanträde och har i övrigt sedvanligt ansvar som tillkommer en styrelseordförande.


Firmateckning


§ 11.


Föreningens firma tecknas av föreningens styrelse samfällt, eller av ordförande eller kassör, var för sig.
Delegering av ansvar


§ 12.


Föreningens verkställande ledning utövas av styrelsen. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som är underställt föreningsstyrelsen. Arbetsutskottet skall förbereda styrelsens sammanträden, samt kunna fatta beslut i enlighet med upprättad delegation av föreningsstyrelsen.

Styrelsen kan också utse övriga nämnder och kommittéer, var och en med rapportskyldighet till föreningsstyrelsen.

Styrelsen kan även utse projektledare som uppbär självständigt ansvar för delegerade ansvarsområden.


Revision


§ 13.


Årsstämman väljer två revisorer och en suppleant. Revisorerna granskar föreningsstyrelsens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen, samt avger redogörelse till årsstämman.

Revisionen kan även utföras av auktoriserad revisionsbyrå.


Uteslutning


§ 14.


Medlem som bedriver verksamhet som är oförenlig med föreningens stadgar, eller som motarbetar eller skadar föreningens syften, kan med omedelbar verkan avstängas från föreningens verksamhet genom styrelsebeslut. Beslut om avstängning skall underställas föreningens årsstämma som äger rätt att besluta om permanent uteslutning. Den avstängde skall äga rätt att närvara vid denna årsstämma och där ha yttranderätt.


Stadgeändring


§15.


Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor efter majoritetsbeslut med minst halva antalet avgivna röster. Minst den ena av dessa stämmor skall vara ordinarie årsstämma. Förslag om stadgeändring skall av föreningens styrelse utsändas i samband med kallelse till föreningens årsstämma.

Medlem som önskar föreslå stadgeändringar skall skriftligen tillställa föreningens styrelse förslaget senast sex veckor innan föreningens årsstämma. Det åligger därefter föreningens styrelse att med eget yttrande om förslaget bifoga det till kallelsen till föreningens årsstämma.


Upplösning av föreningen


§ 16.


Beslut om upplösning av föreningen fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor efter majoritetsbeslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Minst den ena av dessa stämmor skall vara ordinarie årsstämma.

Beslut om hantering av föreningens kvarlåtenskap fattas av den sista föreningsstämman.